ارغوان همایونفر

دکمه بازگشت به مرحله قبل در پرستاکارت

سلام

آیا در پرستاکارت در مراحل سبدخرید و ثبت سفارش دکمه بازگشت به مرحله قبل پیش‌بینی نشده؟

فکر می‌کنم خوب است که چنین دکمه‌ای قرار داده شود.

ایجاد گفتگو جدید

اگر سوالی دارید ، اگر چالشی در فروشگاه خود دارید ، می توانید گفتگو خود را ایجاد نمایید.

ایجاد گفتگو جدید

دوره های آموزشی

سبدخرید